รายละเอียด

โล่วกิง, อุ่ยกิ่ง 芦根, 苇根

( Lugen, Rhizoma Phragmitis, Weigen )

หลูเกิน, เหว่ย์เกิน, รากหญ้าแขม, โหล่วกิง

รากสดหรือแห้งของพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Phragmites communis Trin. วงศ์ Poaceae (Gramineae)

ลดไข้ บรรเทาร้อนใน กระหายนํ้า เพิ่มความชุ่มชื้นให้ปอดและ กระเพาะอาหาร ระงับคลื่นไส้ อาเจียน